fbpx

Regulamin

Sekcja 1 – Definicje

1) Użytkownik: osoba dokonującą zakupu produktu, zwana dalej również Klientem, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna lub też jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej.

2) Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupu w celach, które nie są bezpośrednio powiązane z jej działalnością gospodarczą/zawodową

3) Produkt elektroniczny: treści cyfrowe w postaci pliku elektronicznego, który Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu (w różnych formatach typu: e-book, materiały pdf, audio lub video),

4) Regulamin: niniejszy Regulamin sprzedaży

5) Sklep/strona: strona, na której odbywa się sprzedaż.

Produkty są sprzedawane przez Moniką Różańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Monika Różańska Akademia Francuskiego Prawniczego, ul. Heleny 24/21, 30-838 Kraków, NIP: 6922027921; REGON: 123129891; wpisana do rejestru CEIDG, e-mail: akademia@francuski-prawniczy.pl, zwana w dalszej części Sprzedawcą.

Na stronie sprzedawane są e-booki, szkolenia on-line, lekcje on-line oraz inne produkty elektroniczne (dalej jako „produkty”).

Warunki realizacji umowy zostały określone w Regulaminie oraz szczegółowym opisie widniejącym przy opisie danego produktu.

Jako zawarcie umowy na produkt należy rozumieć moment, w którym Użytkownik dokonuje skutecznej wpłaty.

Podane ceny są cenami brutto – zawierają one wszystkie podatki obowiązujące zgodnie z przepisami prawa.

Użytkownicy spoza Polski mają obowiązek poinformowania Sprzedawcy o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, w celu rozliczenia podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sekcja 2 – Dokonywanie zakupów

Za produkt można zapłacić w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu elektronicznego.

O ile strony nie ustaliły inaczej, płatność należy zrealizować niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Proces składania zamówienia obejmuje następujące etapy:

a) wybór produktu spośród opcji dostępnych na stronie,

b) kontynuacja procesu zakupowego zgodnie z instrukcjami,

c) wypełnienie formularza zamówienia,

d) potwierdzenie chęci zapłacenia za produkt i realizacja stosownej płatności.

Sekcja 3 – Zakładanie konta

1. Po pojęciem „Konto Użytkownika” należy rozumieć osobisty panel danego Klienta, który jest uruchamiany przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta tzw. rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi. Dokonanie rejestracji jest niezbędne w celu skorzystania z produktów w formie kursów on-line.

2. W celu założenia konta konieczne jest wejście na stronę https://akademia.francuski-prawniczy.pl/sklep/, podanie swojego adresu mailowego, podanie nazwy użytkownika oraz ustawienie hasła. Następnie Użytkownik powinien zaakceptować regulamin. Logowanie Użytkownika odbywa się przy pomocy nazwy użytkownika oraz hasła podanego w momencie rejestracji.

3. Po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, Użytkownikowi udostępnia się indywidualny panel, w którym może on dokonać zmiany / aktualizacji danych podanych przy Rejestracji. Panel ten pozwala również na przeglądanie historii zamówień.

4. Użytkownik może wystąpić do Sprzedawcy o usunięcie swojego Konta Użytkownika. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą elektronicznie, przesyłając mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy, przy czym Sprzedawca ma 14 dni na realizację omawianego żądania Użytkownika. Taką samą zasadę stosuje się również w przypadku rozwiązania Umowy przez Sprzedawcę.

Sekcja 4 – Dostawa produktów

1. Jeśli w opisie produktu w sklepie wskazano inny termin dostawy produktu, ten termin z opisu oferty w sklepie należy traktować jako obowiązujący.

Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link służący do pobrania / uzyskania dostępu do produktu zakupionego przez Użytkownika (bezpośrednio ze strony zakupu).

W przypadku zakupu kursów internetowych, materiały udostępniane są od razu w panelu kursu. W razie jakichkolwiek problemów z uruchomieniem / otwarciem plików wchodzących w skład Kursu, Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Materiały z kursu są dostępne przez okres jednego roku, licząc od dnia zakupu kursu.

Jeśli zakupione produkty obejmują konsultacje on-line, te ostatnie odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem lub w terminach podanych w harmonogramie kursu.

Co do umów zawieranych na czas określony (np. w przypadku abonamentów lub subskrypcji), umowa wygasa z dniem podanym w zamówieniu.

Sekcja 5 – Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia niniejszej sekcji dotyczą wyłącznie odstąpienia od umowy przez Konsumentów.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w następujących przypadkach:

A) Użytkownik zgodził się, aby Sprzedawca rozpoczął mu dostarczanie treści elektronicznych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

B) Użytkownik zgodził się, aby usługa została wykonana w całości jeszcze przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ze świadomością, że tym samym utraci on prawo do odstąpienia od umowy.

3. Jeśli nie zachodzą okoliczności podane powyżej, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia / od dostarczenia produktu.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować o tym fakcie Sprzedawcę. W tym celu powinien on wysłać wiadomość e-mail (lub pismo) na adres podany w Sekcji 1 niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia zostały zamieszczone w załącznikach nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

Sekcja 5 – Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta w przypadku niezgodności zakupionych produktów z Umową i ma obowiązek dostarczyć mu Produkt pozbawiony wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów, przesyłając je na adres Sprzedawcy podany w Sekcji 1.

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W razie otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni i poinformuje Użytkownika o swojej decyzji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

Sekcja 6 – Warunki techniczne:

1. Aby dokonać zamówienia oraz móc skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Ponadto, aby zakupić Produkty / uzyskać do nich dostęp, Użytkownik musi posiadać urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

3. Użytkownik powinien również być w posiadaniu programów, które obsługują pliki w formatach takich jak doc, PDF, mp3, mp4, w związku z możliwością dostarczenia produktów przez Sprzedającego w wymienionych formatach.

4. Użytkownik musi mieć możliwość korzystania z programu, który pozwala na przeprowadzenie lekcji on-line, jeśli decyduje się na zakup treści w tej formie (np. Zoom, Skype).

5. Sprzedawca przypomina, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami takimi jak pozyskanie i modyfikowanie danych Klienta przez osoby nieuprawnione. W związku z tym Klienci powinni stosować u siebie wszelkie środki techniczne w celu zminimalizowania wspomnianych zagrożeń. Oznacza to przede wszystkim korzystanie z programów antywirusowych i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet. Należy pamiętać, że Klient nie zostanie nigdy poproszony przez Sprzedawcę o udostępnienie mu swoich haseł (w jakiejkolwiek formie).

Sekcja 7 – Postanowienia końcowe

1. Użytkownikowi korzystającemu z zakupionych produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz podejmowania jakichkolwiek działań z naruszeniem przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich.

2. Konsument ma możliwość sięgnięcia po pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W związku z tym może on m.in.:

a/ zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu powstałego na tle zawartej umowy.

b/ zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

c/ zwrócić się do powiatowego (ewentualnie miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4. Do umów, które zostały zawarte przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy przez Użytkownika.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych a także Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

6. Kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w Polityce prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2020 r.

Załącznik nr 1 – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia / od dnia dostarczenia produktu – bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W celu skorzystania z tego prawa, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (może to być pismo przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

Dane kontaktowe: Monika Różańska Kancelaria tłumacz, ul. Heleny 24/21, 30-838 Kraków lub akademia@francuski-prawniczy.pl

3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne. Dla dotrzymania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, jeśli Klient prześle informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5. Zwrot płatności odbędzie się przy użyciu tego samego środka płatniczego, który został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji (o ile Klient w sposób wyraźny nie zgodził się na inne rozwiązanie). Klient nie ponosi w żadnym razie jakichkolwiek opłat związanych z tym zwrotem. Jeśli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedawcy kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń, które zostały spełnione na jego rzecz do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… dotyczącej następujących rzeczy*… /o świadczenie następującej usługi z dnia*… polegającej na*…..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………złotych) na rachunek bankowy o numerze ………………………

Data: …………

Imię i nazwisko, adres konsumenta* ……

Podpis*……. (w przypadku przesyłki w wersji papierowej)

W razie odstąpienia od umowy, formularz należy przesłać na adres: Monika Różańska Kancelaria tłumacz, ul. Heleny 24/21, 30-838 Kraków lub akademia@francuski-prawniczy.pl